Achtergrond_bewerkt_6.1


Notice: Undefined property: Joomla\CMS\Categories\CategoryNode::$fulltext in /home/regionaa/domains/regionaalarchiefgorinchem.nl/public_html/plugins/content/contentsplitter/contentsplitter.php on line 35

1. Algemeen

 

1.1. Bereikbaarheid

 

Bezoekadres:
Regionaal Archief Gorinchem
Stadhuisplein 1
4205 AZ Gorinchem

 

Postadres:
Regionaal Archief Gorinchem
Postbus 108
4200 AC Gorinchem

 

Telefoon: 0183 - 659440
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Internet: www.regionaalarchiefgorinchem.nl

 

1.2 Openingstijden

 

Maandag 8.30-12.30 uur

Dinsdag gesloten

woensdag 8.30-17.00 uur
donderdag 8.30-19.30 uur (m.u.v. juli en augustus)
vrijdag: 08:30-12:30 uur

 

 

 

2. Registratie en toegang studiezaal

 

2.1 Registratie/inschrijving

 

A. Bij bezoek aan het Regionaal Archief Gorinchem dient u zich in te schrijven aan de balie. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in een digitale bezoekersadministratie. Ook dient u zicht te legitimeren door middel van een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Uw registratie is voltooid op het moment dat het bezoekersregistratieformulier is ingevuld. Verder dient u akkoord te gaan met ons bezoekersreglement. Door invullen van het formulier gaat u akkoord met het bewaren van uw persoonsgegevens tot twee kalenderjaren na uw laatste bezoek. De bezoekersadministratie bevat de volgende gegevens:

 

Voor en achternaam

Adresgegevens

Telefoon

E-mail

Onderwerp onderzoek

Datum bezoek

 

B. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 

Om een aanvraag van een archiefstuk aan de juiste bezoeker te koppelen;

Om eventueel aanvullende informatie te kunnen meedelen of sturen;

Voor de opsporing van archiefstukken bij vermissing of (een vermoeden van) diefstal;

Voor statistische doeleinden. De gegevens worden in dat geval geanonimiseerd.

 

C. Bij ieder volgend bezoek meldt u zich opnieuw bij de studiezaalmedewerker, die uw bezoek zal aantekenen.

D. Eventuele correcties en aanvullingen op uw eerste inschrijving kunnen op uw verzoek worden gewijzigd.

 

 

 

 

3. Gedragsregels

 

A. Jassen, tassen en andere bagage zijn niet toegestaan in de studiezaal. Bij de balie zijn een kapstok en kluisjes aanwezig.
B. Indien u de sleutel van een van de kluizen verliest worden de kosten van het vervangen van de sleutel in rekening gebracht.
C. Bezoekers hebben uitsluitend toegang tot de openbare ruimten van het archief (studiezaal, tentoonstellingsruimte, toiletten en pantry).
D. Het Regionaal Archief Gorinchem is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van meegebrachte eigendommen van bezoekers.
E. In geval van constatering van diefstal waarschuwen wij de politie.
F. Het meenemen of gebruiken van etenswaar en drank is niet toegestaan in de studiezaal. Voor het nuttigen van eten en drinken kunt u terecht in de pantry. Koffie en thee is gratis verkrijgbaar.
G. Het Regionaal Archief is een openbare ruimte, waar roken niet is toegestaan.
H. Om te zorgen dat iedereen rustig en geconcentreerd zijn of haar onderzoek kan doen, dienen mobiele telefoons uitgezet te worden en verzoeken wij iedereen rekening met elkaar te houden. Stilte op de studiezaal is gewenst.
I. Huisdieren hebben geen toegang tot het archief (uitgezonderd hulphonden).
J. Bij het verlaten van de studiezaal kan de studiezaalmedewerker u vragen hem of haar tassen, dozen en aantekeningen die u heeft gebruikt, inclusief uw eigen aantekeningen, te tonen.
K. U dient altijd de aanwijzingen van de studiezaalmedewerkers op te volgen.

 

 

 

4. Raadpleging van archiefstukken

 

4.1 Aanvraag van stukken

 

A. Het aanvragen van documenten gebeurt aan de balie.
B. Het raadplegen in de studiezalen van stukken uit de archieven en collecties onder het beheer van het Regionaal Archief Gorinchem is gratis.
C. Het is mogelijk van te voren stukken te reserveren.
D. U kunt niet meer dan 5 archiefstukken per keer aanvragen.
E. Het aanvragen van stukken is mogelijk tot een half uur voor sluiting. Tussen 12 en 13 uur kan het ophalen van stukken langer duren.
F. Voor de avondopenstelling worden geen stukken gehaald. Het reserveren van stukken voor de avondopenstelling kan tot 16.30 op dezelfde dag, telefonisch of per e-mail.
G. U mag originele archiefstukken, bibliotheekboeken en andere stukken alleen in de studiezaal raadplegen.

 

4.2 Raadplegen van de microfichebestanden

 

A. De microfichebestanden kunnen zelfstandig worden geraadpleegd.
B. Op de plek van de microfiche dient men een signaalkaart te zetten.

 

4.3 Omgang met de stukken

 

A. Wij verwachten dat u uiterst zorgvuldig bent bij het raadplegen van de unieke stukken. U bent persoonlijk aansprakelijk voor het aan u ter beschikking gestelde materiaal.
B. Het gebruik van ballpoint of vulpen is niet toegestaan, dit om mogelijke beschadiging van de archiefstukken te voorkomen. Er zijn potloden beschikbaar op de studiezaal.
C. Een laptop mag, zonder tas, meegenomen worden naar de studiezaal.
D. De volgorde van de archiefstukken mag niet worden veranderd.
E. U voegt geen eigen papieren toe
F. Er mag niet op de archiefstukken worden geschreven of geleund. De archiefstukken mogen niet worden gebruikt als ondergrond om op te schrijven.
G. U dient de archiefstukken met schone handen te hanteren.

 

4.4 Raadpleging en openbaarheidbeperking

 

A. Voor sommige archieven geldt een openbaarheidbeperking. U kunt deze alleen inzien met schriftelijke toestemming van de betreffende archiefvormer of diens opvolger en met in achtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

B. Stukken die in bewerking zijn of in slechte staat verkeren, zijn (tijdelijk) niet ter inzage. Naar oordeel van de gemeentearchivaris kan raadpleging worden geweigerd als de materiële toestand van de stukken zich daartegen verzet (Art. 17 Archiefwet 1995)

C. Stukken die op microfiche staan of waarvan een duplicaat (dubbel) of substituut (vervanger) aanwezig is, zijn niet ter inzage.

D. Wanneer u archiefstukken wenst te raadplegen die persoonsgegevens bevatten die vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verklaart u met uw inschrijving in de digitale bezoekersadministratie dat uw onderzoek alleen een historisch, wetenschappelijk of statistisch doel heeft. U mag persoonsgegevens van nog levende personen alleen publiceren voor deze doeleinden en onder voorwaarde dat de openbaarmaking van de gegevens van nog levende personen geschiedt op een zodanige wijze dat de persoonlijke levenssfeer van deze personen niet onevenredig wordt geschaad. Raadpleging van bijzondere persoonsgegevens ( Dat zijn gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid) en persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen is alleen mogelijk als u kunt aantonen:

 

• dat de persoon wiens bijzondere persoonsgegevens u wilt raadplegen is overleden;

• dat u de uitdrukkelijke toestemming heeft van de persoon wiens bijzondere persoonsgegevens u wilt raadplegen;

• dat de persoon wiens bijzondere persoonsgegevens u wilt raadplegen de gegevens zelf openbaar heeft gemaakt;

• dat raadpleging noodzakelijk is als juridisch bewijsstuk ter vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht;

• dat raadpleging noodzakelijk is ter voldoening aan volkenrechtelijke verplichting;

• dat raadpleging noodzakelijk is met het oog op zwaarwegend algemeen belang, waarbij passende waarborgen worden geboden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en die bij wet wordt bepaald of waarvoor de Autoriteit Persoonsgegevens ontheffing heeft verleend;

• dat gegevens worden verwerkt door de Autoriteit Persoonsgegevens of Ombudsman en noodzakelijk zijn voor een zwaarwegend algemeen belang, ter uitvoering van hun wettelijke taken en bij die uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad;

• dat raadpleging plaatsvindt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Hiervoor geldt een aparte procedure die verderop nader is omschreven.

 

Voor publicatie van bijzondere persoonsgegevens en persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen gelden voor de verwerker dezelfde voorwaarden als hierboven genoemd ten aanzien van raadpleging.

 

 

 

5. Reproducties

 

5.1 Kopieën/foto's

 

A. Afdrukken van microfiches kunt u zelf, tegen de geldende tarieven, met behulp van de aanwezige apparatuur maken.
B. Er worden op verzoek fotokopieën of scans gemaakt tegen de geldende tarieven.
C. De kosten van de reproducties zijn vastgelegd in de Tarievenregeling van het Regionaal Archief Gorinchem.
D. Van bouwtekeningen kunnen bij het Regionaal Archief fotokopieën gemaakt worden tot en met A3 formaat. Alle overige formaten kunnen uitsluitend via de reproafdeling van de gemeente Gorinchem worden gekopieerd. U dient hier rekening te houden met verwerkingstermijnen van 1-2 dagen.
E. Fotokopieën in kleine oplagen, formaat A4/A3 worden tot een kwartier voor sluiting gemaakt. Scans worden niet ter plekke gemaakt.
F. Betaling van kopieën die u in de studiezaal heeft laten maken, kan alleen contant.
G. Bij bestelling van scans betaalt u altijd opdrachtkosten en ontvangt u een factuur. De scans worden standaard via e-mail of WeTransfer.nl verstuurd. Bestelling op Cd-rom is mogelijk tegen betaling van de extra kosten.
H. Van de volgende archiefstukken worden geen kopieën gemaakt:

 

• Archiefstukken daterend van vóór 1600
• Gebonden archiefdelen
• Charters en andere stukken van perkament en/of met zegels
• (archief)stukken die in slechte materiële staat verkeren
• Stukken die op microfiche zijn vastgelegd of waarvan een duplicaat (dubbel) of substituut (vervanger) aanwezig zijn
• Kranten, zowel gebonden als niet-gebonden
• Kaarten (foto's, prenten, plattegronden, ingekleurde kaarten)
• Boeken van vóór 1900
• Beperkt openbare archiefstukken
• Stukken waarbij wettelijke beletselen kopiëren niet toelaten

 

I. Het zelf maken van digitale opnamen is zonder het gebruik van flits toegestaan. Het geluid van uw digitale camera dient uit te staan.
J. Voor het fotograferen van grote hoeveelheden en voor het gebruik van grote statieven dient u een afspraak te maken met de studiezaalmedewerker.
K. Het meenemen en gebruiken van scanapparatuur is niet toegestaan.

 

5.2 Publicatie

 

A. Indien de bezoeker gegevens van nog levende personen raadpleegt, mag hij op grond van de AVG deze informatie niet publiceren of openbaar maken op een zodanige wijze dat de belangen van nog levende personen onevenredig geschaad kunnen worden.
B. Bij het maken van afdrukken van foto's waarop auteursrecht berust, is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het toestemming vragen aan de houder van het auteursrecht.
C. Bij gebruikmaking van afdrukken of foto's van archiefstukken ten behoeve van publicatie dient u een bronvermelding op te nemen (Regionaal Archief Gorinchem - naam van het archief - archiefnummer).
D. Bij publicatie van gegevens uit de verzameling van het archief, stellen wij het op prijs als u een exemplaar ter beschikking stelt aan het archief.
E. Bij commerciële publicaties geldt per publicatie een gebruiksrecht per afbeelding.

 

 

 

6. Inlichtingen

 

A. Voor vragen, opmerkingen en uitleg kunt u altijd terecht bij de studiezaalmedewerker. Die biedt u graag hulp bij het onderzoek. Het onderzoek moet u echter zelf uitvoeren.
B. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een onderzoek te laten uitvoeren door een gekwalificeerde medewerker van RAG. Dit onderzoek moet schriftelijk worden aangevraagd. De kosten hiervan zullen volgens de Tarievenregeling Regionaal Archief Gorinchem in rekening worden gebracht.

 

 

 

7. Sancties

 

A. Bij weigering zich te gedragen overeenkomstig de voorschriften van dit reglement of de aanwijzingen van het studiezaalpersoneel kan u onmiddellijk verder verblijf in het gebouw worden ontzegd.
B. Bij herhaaldelijk geconstateerd wangedrag kan de gemeentearchivaris u de toegang tot het Regionaal Archief Gorinchem weigeren.

 

 

 

8. Slotbepalingen

 

A. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de gemeentearchivaris.
B. Dit reglement, waarvan een exemplaar bij de balie aanwezig is, kan worden aangehaald als Bezoekersreglement Regionaal Archief Gorinchem.

Het alfabet van het Regionaal Archief Gorinchem bevat enkele woorden die op ons werk betrekking hebben. Van de Arkelse oorlog, toen het Land van Arkel overging in Hollandse handen, tot stamboomonderzoek, waarvoor veel onderzoekers naar de studiezaal komen. Een kleine wegwijzer wat we zoal doen.

img002a

Download:

pdf Het_Alfabet_van_het_regionaal_archief_gorinchem.pdf 565.83 Kb

Banner_Winkel

Onderstaande boeken (en CD) zijn te koop bij het Regionaal Archief Gorinchem. Bestellen kan via een mailtje aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

201101_Afbeelding_001_klein

201101_Afbeelding_002_klein

201101_Afbeelding_003_klein

Rien Robijns, Metropole een monument.

Sander van Wees, Jonge Monumenten in Gorcum.

Rien Robijns (red.), 'Gin gezeur, wij varen deur',  de geschiedenis van het veer in Gorinchem.

.
201101_Afbeelding_004_klein 201101_Afbeelding_005_klein 201101_Afbeelding_007_klein
Flok de Ruiter, Proost, eet smakelijk en welterusten. Aart Bijl, Tussen de Diefdijk en de Zouwendijk. Piet Augistijn, Aart Roza en Jos Walraven, We want more! 50 jaar popmuziek in Gorinchem.
.
201101_Afbeelding_014_klein 201101_Afbeelding_008_klein 201101_Afbeelding_009_klein
Gorcum op de korrel. Aron de Vries, Alaaf. 50 jaar carnaval in Bliekenstad. Gewaardeerd groen. 75 jaar Groen in Gorinchem.
.
201101_Afbeelding_010_klein 201101_Afbeelding_011_klein 201101_Afbeelding_012_klein
A.J. Busch, Volle zalen. Zes eeuwen theater en 100 jaar bioscopen in Gorinchem. Opstaan en slapengaan in bezet Gorcum. Verhalen over het dagelijks leven in 1940-1945. Roel Mulder, Griek&Bliek. Een halve eeuw Grieken in Gorinchem.
.
201101_Afbeelding_013_klein 201101_Afbeelding_015_klein 201101_Afbeelding_017_klein
Aron de Vries en Jos Walraven, Gorinchem ontwikkeld 1950-1980. CD: We want more! 50 jaar popmuziek in Gorinchem. Nummers op de CD: We want more!

Met het openbaar vervoer

Het Regionaal Archief bevindt zich in het Stadhuis. Op 5 minuten loopafstand van het Stadhuis bevindt zich het NS-station. Bij dat station stoppen ook de (regionale) bussen. Sla uit het stationsgebouw gekomen rechtsaf. Na de ING-bank vindt u rechts het stadhuis (het gebouw heeft een opvallend golvend dak). Binnen volgt u de bordjes "Regionaal Archief Gorinchem". U neemt de lift naar de eerste verdieping en meldt u bij de bezoekersbalie van het archief en wordt daar verder geholpen.

Met de auto

Vanuit richting Rotterdam, Utrecht of Nijmegen:

 • Bij knooppunt Gorinchem, richting Gorinchem aanhouden.

 • Vervolgens bij alle stoplichten (drie stuks) rechtdoor aanhouden.

 • Over de spoorlijn en doorrijden tot aan de rotonde. Aan uw linkerkant ziet u het Stadhuis (gebouw met een 'golvend' dak).

 • Bij de rotonde linskaf.

 • U kunt vervolgens linksaf de parkeerplaats voor het stadhuis opdraaien.

 • Het Regionaal Archief Gorinchem bevindt zich in het Stadhuis. Binnen volgt u de bordjes "Regionaal Archief Gorinchem". U neemt de lift naar de eerste verdieping en meldt u bij de bezoekersbalie van het archief en wordt daar verder geholpen.

Vanuit richting Breda

 • Vanuit de richting Breda, de A27, na de Merwedebrug afslag Avelingen nemen.

 • Aan het einde van de afrit bij de rotonde rechtsaf.

 • Volg de borden Station.

 • Recht voor u bevindt zich het stadhuis (het gebouw heeft een ‘golvend’ dak).

 • Bij deze rotonde rechtdoor.

 • U kunt vervolgens linksaf de parkeerplaats voor het stadhuis opdraaien.

 • Het Regionaal Archief Gorinchem bevindt zich in het Stadhuis. Binnen volgt u de bordjes "Regionaal Archief Gorinchem". U neemt de lift naar de eerste verdieping en meldt u bij de bezoekersbalie van het archief en wordt daar verder geholpen.

NB: Het is betaald parkeren voor het stadhuis (ma - vr van 08.00 uur - 18.00 uur) en bij het NS-station (vijf minuten lopen). Het is vrij parkeren bij het winkelcentrum het Piazza Center (10 minuten lopen) aan de Banneweg.

 Banner_Geschiedenis

Gemeentelijke Archiefdienst, Stafafdeling IV Archieven en Stadsarchief zijn de namen die het Regionaal Archief Gorinchem (RAG) vóór 2007 kende. Achter deze namen gaat een geschiedenis schuil van archiefzorg in stad en regio, die we hier kort uit de doeken zullen doen.


Kleine gaatjes

In 1459 maakte de stad Gorinchem kenbaar aan haar landsheer “dat haer brieven van hantvesten ende previlegiën hier te voren qualick bewaert ende cranck toesicht hebben gehadt, zoedat zommighe verrottet zijn ende op weghe van vergaen ende cleyne gaetkens daerinne zijn…”. Karel de Stoute stelde het stadsrecht daarop nogmaals vast.

Eeuwenlang bleef het daarna droevig gesteld met de archiefzorg in Gorinchem en het Land van Arkel. Pas in 1806 kwam er een afzonderlijke archiefruimte in het stadhuis. Het archief van het gemeentebestuur werd tijdens de bouw van het nieuwe stadhuis in 1859/60 opgeslagen in het Tolhuis. Vervolgens werd het archief ondergebracht op de eerste verdieping van het stadhuis in afsluitbare kasten, waarschijnlijk de stukken die men vaak nodig had, en de oude stukken op de zolder. In 1922 constateerde de inspecteur van de archieven in Zuid-Holland dat de zolder zeer brandgevaarlijk was en werd de gasverlichting vervangen door elektrische.

Cornelis NaumanIn 1933 werd het archief van het gemeentebestuur (1300-1814) geïnventariseerd door de vrouw van archiefinspecteur Van Rheineck Leyssius. Dit gebeurde op een onverwarmde zolder van het Algemeen Rijksarchief (nu Nationaal Archief) in Den Haag. Afgezien van het feit dat enkele charters verdwenen, is de kwaliteit van deze inventaris niet groot. Vervolgens werd door een gepensioneerd ambtenaar van de secretarie, Naumann, het archief van het gemeentebestuur over 1814-1931 geïnventariseerd, met een beter resultaat. De gemeente schafte stalen archiefrekken aan en de kwalijke invloed van vocht in de archiefruimte werd tegengegaan.

 

 

Streekarchivariaat

In 1952 kwam burgemeester Winkler van Sliedrecht met het plan van een streekarchivariaat. Het zou gaan om gemeenten in de Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden en het Land van Heusden en Altena. Dit idee werd enthousiast opgepakt door burgemeester Van Rappard, die zelfs de Gelderse gemeenten Brakel, Herwijnen en Vuren benaderde om te participeren in een gemeenschappelijke regeling. Hij kreeg in de regio echter weinig handen op elkaar voor dit plan.Archivist Telders

Archiefinspecteur Van der Gouw constateerde in 1957 dat het Gorcumse archief voor het grootste deel was geborgen op een wijze die niet voldeed aan de meest bescheiden eisen van veiligheid en doelmatigheid. Een studiegenoot van Van Rappard, mr. A. Telders, werd aangesteld om het archief op orde te brengen. In de praktijk deed hij vooral onderzoek en bleef 800 strekkende meter archief ongeschoond en ongeïnventariseerd. Gelukkig begon men aan de bouw van een archiefbewaarplaats in de Molenstraat, die in 1967 gereed kwam. Toen Telders met pensioen ging, werd per 1 januari 1969 A.J. Busch benoemd als archivaris. Hiermee begon een nieuw tijdvak in de archiefzorg in Gorinchem en de omliggende regio.

De periode Busch 1969-1997

A.J._Busch_6_november_1968De eerste gemeentearchivaris gaat voortvarend van start. Naast archieven van de overheid, wordt de collectie aanmerkelijk uitgebreid. Tal van verenigingen, stichtingen en particulieren geven het archiefbeheer in handen van Busch. Zo vinden we in de collectie het archief van de voetbalvereniging Unitas, het persoonlijk archief van Van Rappard en het archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente. Zo erkent de Gorcumse samenleving het belang van deskundig beheer en het maatschappelijk nut van archieven. Verder worden ook boeken, foto's, films, prenten en geluidsdragers geacquireerd.

In 1975 wordt Busch aangesteld als archivaris van het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Bezoekers konden ook de polderarchieven raadplegen van Leerdam tot Kinderdijk en van Gorinchem tot Vianen. Deze archieven werden bewaard in een bijgebouw bij de Doelen. Als een bezoeker van de archiefdienst een archiefstuk van het Hoogheemraadschap wou inzien dan moest een archiefmedewerker ‘even naar de overkant’. U snapt dat dit niet heel bevorderlijk was voor de archiefstukken als het erg hard regende. Verder werden onder Busch een aantal kerkarchieven uit de regio in beheer genomen, die vooral voor genealogisch onderzoek veel interessants bevatten.

In de beginperiode had men nog ruimte voor het tentoonstellen van boeiende voorwerpen uit de collectie. Allengs werd het pand in de Molenstraat hiervoor te klein. Eind 1996 was er ruim 2.000 strekkende meter archiefmateriaal, verdeeld over bijna 300 archieven. In 1978 en 1994 komen er verrijdbare archiefstellingen om de depotruimte uit te breiden. Busch krijgt eerst in 1972 versterking van mej. Swaters (1972-1984), vervolgens in 1984 van R.F. van Dijk en in 1988 van J.E. Walraven. De laatsten zijn twee oudgedienden die nog steeds bij het RAG werkzaam zijn. Van de hand van Busch en Van Dijk verschijnen tientallen publicaties over de geschiedenis van de stad en streek. Tevens inventariseren zij veel archieven, waardoor de toegankelijkheid aanzienlijk wordt uitgebreid.

Regionaal Archief Gorinchem

Na het vertrek van Busch, wordt Van Dijk aangesteld als de nieuwe gemeentearchivaris. Hij wordt bijgestaan door mw. F.W.J. van den Berg (1997-2001). Van Dijk kwam echter al snel tot de conclusie dat zijn hart lag bij het helpen van onderzoekers, het inventariseren van archieven en het nauwgezet bestuderen van de archiefbronnen, maar niet bij het aansturen van het archief. In 2002 stapt hij dan ook een treetje terug en wordt A. Frings aangesteld als gemeentearchivaris. Het team wordt in 2005 versterkt met archiefambtenaar A.C.J. de Vries.

Depot2De nieuwe gemeentearchivaris maakt zich hard voor een nieuwe huisvesting. In het pand in de Molenstraat is een zeer kleine studiezaal, de depotruimte is duidelijk te klein en er is geen klimaatbeheersing. Medio 2006 komt een nieuw archief gereed in de nieuwe vleugel van het stadhuis. Vele archieven worden zuurvrij verpakt alvorens ze in het nieuwe depot geplaatst worden. Daarnaast werken een tiental vrijwilligers aan het digitaliseren en beschrijven van bronnen als de topografisch-historische atlas en notariële akten.

Het nieuwe archief heeft de beschikking over een projectruimte waar lezingen, educatieve projecten en tentoonstellingen gehouden worden. Zo was er eind 2007 een grote tentoonstelling over de geschiedenis van de Griekse migranten in Gorinchem, getiteld Griek & Bliek, die door vele honderden mensen werd bezocht. Begin 2009 was er een bonte tentoonstelling te zien over de geschiedenis van het carnaval in de stad.

Per 1 januari 2006 worden de archieven van het voormalig Hoogheemraadschap Alblasserwaard Vijfheerenlanden opgenomen in de depots van het archief. In 2007 wordt het gebouw tevens aangewezen als officiële archiefbewaarplaats van de gemeente Giessenlanden. De archiefdienst wordt omgedoopt in: Regionaal Archief Gorinchem. Een plek waar men informatie kan vinden over de stad Gorinchem en haar directe omgeving.

Bronnen:

 • Hettel Bruch, Middeleeuwsche Rechtsbronnen van Gorinchem, Werken der Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht, 3e reeks, no. 8 (Utrecht, 1940).
 • R.F. van Dijk, 'Met bedaarden ijver'. Archiefzorg in de negentiende en twintigste eeuw in Gorinchem. In: 'Met bedaarden ijver'. Bij het afscheid van stadsarchivaris A.J. Busch (Gorinchem, 1997), p. 9-17.
 • R.F. van Dijk, 'De Missie'. Archiefbeheer in de periode Busch. In: 'Met bedaarden ijver'. Bij het afscheid van stadsarchivaris A.J. Busch (Gorinchem, 1997), p. 18-21.